Diagnoza rozwoju procesów Integracji Sensorycznej

Diagnoza w formie pisemnej (wywiad z rodzicem, swobodna obserwacja zachowań dziecka, obserwacja kliniczna, testy południowo- kalifornijskie, kwestionariusze SI), zalecenia dla rodziców do pracy z dzieckiem.

Konsultacja z terapeutą Integracji Sensorycznej

Fachowa porada specjalisty. Uzyskasz odpowiedzi między innymi na pytania czy są wskazania do diagnozy SI, jak pomóc swojemu dziecku, jak reagować na niepokojące reakcje czy zachowania.

Terapia Integracji Sensorycznej
Diagnoza integracji bilateralnej
Obserwacja odruchów dynamicznych i posturalnych
Terapia ręki
Fizjoterapia
Logopeda
Diagnoza z dojazdem do domu

Jeśli są powody, dla których dziecko nie może dotrzeć do placówki, proponujemy aby terapeuta SI wykonał diagnozę w państwa domu.

Trening słuchowy metodą Johansen – IAS

Diagnoza wstępna: 
Test dychotyczny Johansena. Testy na lateralizację. Audiometryczne badanie słuchu obejmujące badanie jedno i obuuszne.

Przygotowanie indywidualnego programu:
Na podstawie diagnozy przygotowywany jest program treningu słuchowego na okres 8-10 tygodni.

Diagnoza między etapowa: 
Badania audiometryczne i testowe oraz wywiad z rodzicem, stanowią podstawę do przygotowania kontynuacji treningu słuchowego.

Konsultacja psychologiczna dla rodziców

To rozmowa, której celem jest nazwanie trudności, wątpliwości, obaw dotyczących rozumienia dziecka. Konsultacja to także możliwość uzyskania pomocy w pokonywaniu różnorodnych przeszkód w sytuacjach, w których jest potrzeba otrzymania wsparcia. 

Konsultacja psychologiczna z obserwacją (dzieci)

To obserwacja dziecka, zabawa z nim mająca na celu poznanie zarówno zasobów dziecka jak i dostrzeżenie trudności, które wymagają szczególnego zainteresowania dorosłych. Są to spotkania, podczas których zaplanowany zostaje sposób pomagania dziecku w sytuacjach, w których tego potrzebuje.

Konsultacja psychologiczna (wizyta domowa)

To spotkanie odbywające się w domu. Celem spotkania jest nazwanie trudności w relacji z dzieckiem, określenie obszarów do udzielenia wsparcia. Dzięki naturalnym warunkom (znane dziecku otoczenie) ujawnia ono typowe dla siebie zachowania, które mają być obserwowane i poddane analizie w procesie diagnostycznym. Jest to niezwykle skuteczna, korzystna i bezpieczna dla dziecka i jego rodziców forma spotkania z psychologiem.

Opinia psychologiczna

Opinia wydawana na zakończenie procesu diagnostycznego, który obejmuje
konsultacje – spotkanie z rodzicem i obserwacje dziecka w wymiarze 2 konsultacji z rodzicami oraz co najmniej 2-3 krotnej obserwacji dziecka. Opinia zawiera wnioski z obserwacji, wyniki badań psychologicznych oraz zalecenia do pracy z dzieckiem w domu oraz w przedszkolu.

Zajęcia psychoedukacyjne

To zajęcia, których celem jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju umiejętności psychomotorycznych, społecznych, emocjonalnych i szkolnych. Terapia prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych. Ilość spotkań uzależniona jest od postępów terapii.

Sensoplastyka – zajęcia grupowe
Inne usługi

Pisemne wystawienie opinii na prośbę rodzica.

Forbrain (mowa, koncentracja, pamięć) – płatne dodatkowo do terapii logopedycznej, terapii ręki i terapii integracji sensorycznej